תקנון אתיקה מקצועית

הארגון הבינלאומי של מתורגמני ועידות (aiic) – מהדורת 2012

סעיף 1

א. תקנון אתיקה מקצועית זה (להלן "התקנון") קובע את תקני היושרה, המקצועיות ושמירת הסודיות המחייבים את כל חברי הארגון בעבודתם כמתורגמני ועידות.

ב. מועמדים לחברות בארגון יתחייבו גם הם לדבוק בתקנות אלה.

ג. ועדת המשמעת ופתרון סכסוכים, בהתאם לתקנון הכללי, תטיל עונשים בגין כל הפרה של כללי המקצוע כפי שהם מוגדרים בתקנון זה.

2. כללי התנהגות מוסרית

סעיף 2

א. חברי הארגון יהיו מחויבים לשמירה מוחלטת על סודיות, שתחול על כל האנשים ועל כל פרטי המידע שיבואו בפניהם במהלך עבודתם המקצועית בכל מפגש שאינו פתוח לקהל הרחב.

ב. החברים יימנעו מהפקת רווח אישי כלשהו ממידע מסווג שהגיע לידיהם במהלך מילוי תפקידם כמתורגמני ועידות.

סעיף 3

א. חברי הארגון לא יקבלו כל עבודה שאינם מוכשרים לבצעה. קבלת עבודה תתפרש כמחויבות מוסרית מצד החבר לבצע עבודתו במלוא המקצועיות הנדרשת.

ב. כל חבר הארגון המגייס מתורגמנים אחרים, בין אם הם חברי הארגון ובין אם לאו, ייטול על עצמו אותה מחויבות.

ג. חברי הארגון לא יקבלו על עצמם יותר מעבודה אחת לבצוע באותו פרק זמן.

סעיף 4

א. חברי הארגון לא יקבלו כל עבודה או מצב העלול לגרוע מכבוד המקצוע.

ב. הם יימנעו מכל פעולה העלולה לפגוע בשמו הטוב של המקצוע.

סעיף 5

חברי הארגון רשאים, למטרה מקצועית כלשהי, לפרסם את עובדת היותם מתורגמני ועידות וחברי הארגון, בין אם כפרטים ובין אם כחלק מקבוצה כלשהי או איזור אליו הם שייכים.

סעיף 6

א. מחובתם של חברי הארגון להגיש לעמיתיהם סיוע מוסרי ולפעול כצוות.

ב. החברים יימנעו מכל התבטאות או פעולה שיש בה כדי לפגוע בענייני הארגון או חבריו. כל תלונה הנובעת מהתנהגות של מי מן החברים, או כל אי-הסכמה לגבי החלטה כלשהי שהתקבלה על ידי הארגון, תטופל ותיושב במסגרת הארגון עצמו.

ג. ניתן להפנות לועדת המשמעת ופתרון סכסוכים של הארגון כל בעיה הנוגעת למקצוע, אשר עולה בין שני חברים או יותר בארגון (לרבות מועמדים לחברות), לצורך בוררות למעט תביעות בעלות אופי מסחרי.

3. תנאי עבודה

סעיף 7

במטרה להבטיח שירותי מתורגמנות באיכות הטובה ביותר, יפעלו חברי הארגון כדלקמן:

א. ישתדלו תמיד להשיג תנאים משביעי רצון בתחומי הקול, הראות והנוחות, מתוך התחשבות מיוחדת בתקנים המקצועיים כפי שאומצו על ידי הארגון וכן על פי כל תקן טכני שנוסח או אושר על ידו.

ב. יימנעו, ככלל, כאשר הם מתרגמים תרגום בו-זמני (סימולטני) בתאים, מלעבוד לבדם או ללא עמית זמין להחליפם אם יתעורר הצורך בכך.

ג. ינסו להבטיח כי צוותים של מתורגמני ועידות יורכבו כך, שיימנע השימוש השיטתי בתרגום מתווך (RELAY).

ד. יסרבו ליטול על עצמם תרגום סימולטני ללא תא או תרגום בלחשנות, אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות ואיכות עבודת התרגום אינה נפגמת כתוצאה מכך.

ה. ידרשו ראות ישירה של הנואם ושל חדר הועידה. כן יסרבו לשימוש במסכי טלביזיה במקום ראות ישירה, למעט במקרים של ועידת-ויוצאי דופן בהם אין אפשרות לראות ישירה, כל עוד ההתקנה של הציוד עונה על התנאים והכללים שאושרו ע"י הארגון.

ו. ידרשו כי מסמכי עבודה וטקסטים האמורים להיקרא בוועידה יישלחו לידיהם מראש.

ז. ידרשו ישיבת תדרוך ככל שיהיה צורך בכך.

ח. לא ימלאו כל תפקיד אחר למעט זה של מתורגמן ועידות בועידות אליהן הוזמנו וגויסו כמתורגמנים.

סעיף 8

חברי הארגון לא יקבלו, קל וחומר לא יציעו, לעצמם או למתורגמני ועידות אחרים שגויסו על ידיהם, בין אם מדובר בחברי הארגון ובין אם לאו, כל תנאי עבודה הנוגדים את אלה שנקבעו בתקנון זה או בתקנים המקצועיים של הארגון.

4. תיקון התקנון

סעיף 9

תקנון זה ניתן לשינוי על ידי החלטה של האסיפה הכללית, שהתקבלה ברוב של שני שליש של הקולות בהצבעה, ובלבד שנתבקשה חוות דעת משפטית לגבי ההצעות.


Recommended citation format:
AIIC. "תקנון אתיקה מקצועית". israiic.co.il December 2, 2015. Accessed February 20, 2018. <http://israiic.co.il/p/7485>.